HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen Perspectiefnota 2018-2022

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2018-2022

Publicatiedatum: 11 jul. 2018

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli stelde de gemeenteraad de perspectiefnota 2018-2022 vast. Hierin is het financieel en inhoudelijk kader gesteld die dient als opmaat naar de begroting 2019.

Namens de SGP voerde fractievoorzitter Arjan Meerkerk het woord, hij bracht het volgende naar voren:

Voorzitter,

Voor ons ligt een nota met perspectief. De perspectiefnota 2019-2022 laat structureel zwarte cijfers zien met mooie overschotten. Dat is een bijzondere zegen aan het begin van deze nieuwe raads- en collegeperiode. De CDA-fractie spreekt vaak over rentmeesterschap. Zo voelt dat ook voor ons als SGP-fractie. We ontvangen veel en dragen daarmee ook verantwoordelijkheid om daar het goede mee te doen. Wat is dan het goede? Voor de SGP zijn dat de Bijbelse waarden en normen. Wij zijn ervan overtuigd dat die waarden goed zijn voor iedereen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij de zondag als rustdag willen behouden, dat wij goed willen omgaan met de schepping en dat wij het belangrijk vinden dat mensen die zorg nodig hebben dat ook daadwerkelijk krijgen.

Deze perspectiefnota is er een met visie. Een visie is door de oogharen kijken naar de toekomst. Vaak nog niet zo concreet en goed onderbouwd. Dat is ook wat de SGP is opgevallen aan deze perspectiefnota: een concrete onderbouwing van de voorstellen ontbreekt hier en daar. Maar er zitten wel een aantal mooie lijnen in waar de SGP de vinger bij wil leggen:

  • 1. Financien:

De ambities die opgenomen zijn in deze perspectiefnota zijn fors. De onderbouwing is hier en daar mager. Ik noem als voorbeeld het bedrag van 50.000 euro voor duurzaamheid, wat voor ons uit de lucht gegrepen is en waarop een visie ontbreekt. Daarnaast zijn de ambities vanuit het nieuwe coalitieakkoord nog niet verwerkt. Wij zijn benieuwd of de inschatting van het college is of het lukt om deze ambities op hoofdlijnen wel vertaald te hebben in de begroting 2019.

De ontwikkelingen in het gemeentefonds met de komst van Interbestuurlijk Programma (IBP) ziet de SGP als een kans voor onze gemeente. Wij vragen ons college om hier nader onderzoek naar te verrichten. Welke aanknopingspunten voor cofinanciering zien wij in het voorgenomen beleid en hoe kunnen wij andersom wensen vanuit het coalitieakkoord koppelen aan het IBP? Daarover ziet onze fractie graag de visie van het college uitgewerkt in de begroting.

Als het financieel voor de wind gaat is het van belang om wat opzij te leggen. De SGP vind het van belang om de schulden verder terug te dringen, de algemene reserve aan te vullen en geld apart te leggen met het oog op bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten. Denk hierbij aan de verkeersproblematiek Nieuweweg en investeringen in de ontwikkeling en ontsluiting van ’t Oog.

  • 2. Klimaat en duurzaamheid:

Een heel belangrijk thema voor de SGP voor de komende jaren is klimaat en duurzaamheid. De enorme stortbuien, extreme droogte en windhozen laten zien hoe nietig wij als mensen zijn De geldende normen voor bijvoorbeeld onze rioolstelsels zijn onvoldoende om hiermee om te kunnen gaan. En dan komen we meteen op een belangrijk punt voorzitter, waarbij ik ook benieuwd ben naar de mening van andere fracties. De SGP heeft niet de illusie dat wij de natuurkrachten kunnen temmen. Daarom denken wij dat het verstandig is om vooral te investeren in klimaatbestendigheid. De SGP ziet graag dat de portefeuillehouders duurzaamheid en openbare ruimte in het kader van duurzaamheid, komen met een concrete visie op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op de lange termijn. Communicatie met inwoners en ondernemers is daarbij een cruciaal onderdeel. Aansluitend moet de vertaalslag gemaakt worden naar een inrichtingsprogramma met een bijbehorende investeringsagenda. Daarbij rijkt de provincie ons de hand, zoals bleek tijdens de bijeenkomst binnen de regio Drechtsteden, want ook zij willen graag klimaatbestendigheid. Ik ben benieuwd naar de visie van het nieuwe college op dit punt. En met name of de portefeuillehouders van openbare ruimte en duurzaamheid samen willen optrekken hierin.

  • 3. Bouwen en wonen:

De vraag naar woningen is groot en de prijzen rijzen de pan uit. Om onze jongeren en ouderen vast te kunnen houden hebben we als gemeente een verantwoordelijkheid door een ambitieus bouwprogramma neer te zetten met voldoende woningen voor diverse doelgroepen. Als aandachtspunt daarbij geeft de SGP het college mee om te kijken naar mogelijkheden voor huurwoningen voor ouderen in de prijsklasse net boven de wettelijke grens voor sociale woningbouw. Wij hoorden bijvoorbeeld dat er voor de woningen in de Maashof een wachtlijst is van tientallen personen.

De ontwikkelingen in de Blauwe Zoom zien wij als positief. Deze plannen dragen bij aan doorstroming waardoor ons dorp aantrekkelijk blijft voor jong en oud. Ook inbreilocaties kunnen een bijdrage leveren aan de woonbehoefte van doelgroepen. Bij alle bouwplannen vind de SGP een optimale ruimtelijke inrichting van groot belang. Deze moet passen bij de identiteit en het karakter van ons dorp. Voldoende parkeerplekken, groen en een goede ontsluiting zijn randvoorwaarden. Voor de ontwikkeling van ’t Oog zien we een adequate ontsluiting richting het centrum als voorwaarde voor de realisatie van woningen in dat gebied. De kosten die dit met zich meebrengt moeten ook deels vanuit de exploitatie worden gerealiseerd. Ook bij de locatie IJzergieterij heeft onze fractie aandacht gevraagd voor een adequate ontsluiting omdat wij hier zorgen over hebben.

  • 4. Omgevingswet:

Dit raakt wat ons betreft aan een ander belangrijk onderwerp: de omgevingswet. Hoewel sommigen er nog aan twijfelen of deze wet echt gaat komen, wijst alles erop dat de gedachte achter deze wet al volop haar intrede doet. Volgens de perspectiefnota moet deze budgetneutraal worden ingevoerd. Kan dat wel voorzitter? De SGP wil niet dat deze wet ertoe leidt dat de bestaande kaders vervallen. Duidelijkheid over wat wel en niet kan is nodig voor verwachtingen van inwoners en ondernemers. Wij zien graag dat er gestart wordt met het inventariseren van bestaande kaders die in de toekomst vertaald wordt in een omgevingsvisie per wijk/gebied. Daarin kunnen ook de opgaven per wijk/gebied voor de toekomst worden geformuleerd. Wat de SGP betreft komt het college snel met een procesvoorstel voor de omgevingswet. We hebben inmiddels als raad en college al twee interessante bijeenkomsten gehad met daarin voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan.

  • 5. Sociaal domein

Tot slot voorzitter, wil de SGP aandacht vragen voor het sociaal domein. Afgelopen week heeft onze fractie in de Drechtraad aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de dienstverlening van de Drechthopper. Dus dat hoef ik hier niet meer te doen. Wij vragen aandacht voor de regiefunctie van ons sociaal team. Wij zijn zeer te spreken over het werk wat hierin tot nu toe wordt gedaan en willen die lijn graag vasthouden. Pal staan voor de belangen van onze inwoners vanuit lokale regie, ook naar de regionale uitvoeringsinstanties en de tweede en derde lijns professionals en zo nodig zelfs richting het gedwongen kader. Dat is een flinke opgave, maar met een stevige bestuurder zoals wethouder Baggerman hebben wij daar alle vertrouwen in! Wij vragen aandacht voor de thema’s eenzaamheid, en respijtzorg binnen de maatschappelijke agenda. Goede initiatieven, zoals het wekelijkse sportmoment voor ouderen in de Wielinghof mogen niet vervallen, als gevolg van de invoering van de MAG.

Voorzitter, ik rond af. De SGP-fractie is gemotiveerd om aan de slag te gaan in de nieuwe raadsperiode. Het perspectief van deze nota draagt daar zeker aan bij. De dynamiek van het veranderende lokaal bestuur vraagt van onszelf als raadsleden met enige regelmaat zelfreflectie en bijscholing. Wij kijken uit naar het vervolg van de trainingen voor nieuwe raadsleden en willen ook in de begroting structureel aandacht hiervoor vragen. Het hoeft geen vijf-sterren-hotel te zijn, voorzitter, waar we als raad en college overnachten. Maar misschien is een heisessie helemaal geen gek idee! Wij wensen het college en de ambtelijke organisatie veel succes toe met de vertaling van deze perspectiefnota en het coalitieprogramma naar de begroting. Bovenal wensen wij u Gods zegen toe over alle werkzaamheden.

 

Via onderstaande link, kunt u de raadsvergadering terugbeluisteren.

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/vergadering/538267/%2005-07-2018