HomeNieuwsBegroting 2020-2023

Begroting 2020-2023

Publicatiedatum: 8 nov. 2019

De gemeenteraad heeft op donderdag 8 november unaniem ingestemd met de begroting 2020-2023. 

Namens de SGP voerde fractievoorzitter Arjan Meerkerk het woord, hij bracht het volgende in: 

Voorzitter, gisteren was het dankdag. Dankbaarheid is een vaak gebruikt begrip, soms wat uitgesleten. Maar wat is het nu eigenlijk precies? Echte dankbaarheid is voor mij als christen God loven en prijzen en Hem als het voornaamste eren en aanbidden. Ik geloof van harte dat God daaraan Zijn rijke zegen wil verbinden.

In de voorliggende begroting hebben wij heel veel redenen tot dankbaarheid. Qua proces zijn wij zeer tevreden over de kwaliteit en inzichtelijkheid van de begroting die voorligt en de adequate wijze waarop vragen beantwoord zijn. Inhoudelijk wil ik er vier punten uitlichten: financiën, groeiagenda, duurzaamheid en sociaal domein.

Financien
Het meerjarenbeeld laat een gunstig beeld zien. Er is sprake van geprognotiseerde overschotten voor 2020 en 2021. De SGP is voorstander van een solide financieel beleid. Geen beleid optuigen waar geen structureel geld voor is. En ook geen structureel beleid financieren met incidenteel geld. In dat opzicht lijkt het ons voor de hand te liggen dat het college een voorziening treft om de baggerwerkzaamheden te kunnen bekostigen. De SGP is benieuwd of de te treffen voorziening onderhoud civiele kunstwerken (lees: bruggen) van 35.000,- voldoende zal blijken.

De SGP signaleert ook aandachtspunten als we kijken naar de voorliggende meerjarenbegroting. In de jaren 2022 en 2023 is de begroting niet sluitend. Tegelijk hebben we een fors investeringsniveau. Dus absoluut geen vrijbrief om de financiële teugels te laten vieren. Zeker niet als, onverhoopt, de tegenvallende inkomsten in 2019 een doorwerking krijgen in de jaren die volgen.

Groeiagenda
De groeiagenda staat voor goed wonen, werken en bereikbaarheid. Daar liggen enorme opgaven voor de komende jaren. De SGP vind dat er haast gemaakt moet worden met woningbouw in de Blauwe Zoom. Hoe lang laten we ons nog tegenhouden door rugstreeppadden? Wanneer gaat de spa eindelijk de grond in? Het duurt voor de SGP echt te lang. Druk op andere projecten neemt hierdoor toe. Dus collega, wat gaat u concreet doen om het woningbouwprogramma vlot te trekken?

De SGP vindt regie op het woningbouwprogramma essentieel. Daarom zal de SGP met voorstellen komen naar het college om de sturingsinstrumenten tegen het licht te houden. Wat betreft de bereikbaarheid hamert de SGP op adequaat Openbaar Vervoer over water en spoor en een definitieve oplossing voor de files op de A15.

De SGP steunt het verbeteren van het kwaliteitsbeeld openbare ruimte van harte! Dit betekent niet laten voortwoekeren van onkruid, maar alternatieve methoden van onkruidbestrijding inzetten. Wat ons betreft mag het groene straatbeeld worden versterkt door het aanplanten van bomen. Wij zijn benieuwd naar de concrete voorstellen hiervoor die volgend jaar worden opgesteld.

Duurzaamheid
Het gemeentehuis moet een huis van de gemeente worden. Met de plekken die vrijgekomen zijn door toetreding tot Drechtsteden een logische vervolgstap. Wij kijken met belangstelling uit naar wat deze oriëntatie kan gaan opleveren. In het verlengde hiervan steunen wij tevens harte het onderzoek naar verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Kritisch is de SGP op de snelheid waarmee er wordt aangekoerst op ‘van gas los’. Er is nog veel te weinig duidelijkheid over alternatieven voor warmtenet, wat in onze gemeente niet kansrijk wordt geacht. De SGP is afgelopen dinsdagavond geschrokken van de snelheid waarmee het RES tot stand wordt gebracht met name vanwege de ruimtelijke impact die dit krijgt. Belangrijk om daarin als raad tijdig en juist positie te kiezen en samen met het college afspraken te maken over de wijze van participatie van zowel belanghebbenden als de gewone burger. Wij horen graag of het college dit ook gaat doen.

Sociaal Domein
De SGP heeft moeite met de vanzelfsprekendheid waarmee sommige mensen recht denken te hebben op voorzieningen jeugdhulp. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor een gezonde basis. Mensen die als gevolg van een chronische ziekte of handicap daar niet toe in staat zijn moeten geholpen worden. Maar gelukkig hebben de meeste mensen hun gezond verstand en zijn prima in staat eigen verantwoordelijkheid te nemen. We moeten af van de gedachte dat het bieden van hulpverlening en budgettering elkaar bijten. Dus wethouder en ambtenaren met een hart voor zorg; ga door met regievoering op goede en betaalbare zorg!
Afrondend
Kortom, voorzitter, de SGP is dankbaar met het voorliggende financieel perspectief, roept op tot alertheid en beheersing van financiële risico’s, wil vaart maken met de realisatie van de groeiagenda, roept op tot een serieus en realistisch duurzaamheidsbeleid en vind dat we met visie de kosten in het sociaal domein moeten beheersen.

Namens de SGP-fractie,
Arjan Meerkerk (fractievoorzitter)

Wilt u de begroting in één oogopslag bekijken, klik dan hier

Tijdens de begrotingsbehandeling diende het CDA 2 moties in, een motie t.a.v. de voetgangersbrug Buitendams-Marsstraat en een motie betreffende ontwikkelingen gemeentefonds, deze moties werden unaniem door de gemeenteraad aanvaard.