11 juli 2022

Perspectiefnota 2023 - 2026

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2022 stelde de gemeenteraad de perspectiefnota 2023-2026 vast. Hierin is het financieel en inhoudelijk kader gesteld die dient als opmaat naar de begroting van 2023.

Namens de SGP voerde fractievoorzitter Arie van den Berg het woord. Hij bracht het volgende naar voren: 

Voorzitter,

Ik ervaar het als een voorrecht dat ik hier als fractievoorzitter van de SGP in navolging van mijn zeer ervaren voorgangers nu mijn bijdrage aan deze perspectiefnota mag leveren. Ik hoop mijn werk als fractievoorzitter van de SGP in uw midden te mogen doen in afhankelijkheid van God. Als wij onze wijsheid van Hem verwachten gaat het altijd goed. Voorzitter, Voor ons ligt de perspectiefnota 2023-2026. Ik wil eerst mijn dank uitspreken voor het werk dat door de ambtenaren is verricht. Er is hard door hen gewerkt en er ligt een net stukje werk.

Financieel perspectief en risicoparagraaf

Allereerst de gemeentelijke financiën. Wie meer geld uitgeeft dan hij verdient, houdt dat misschien wel een poosje vol. Toch moet hij uiteindelijk de schulden aflossen. Wij moeten als gemeente ook verstandig omgaan met ons huishoudboekje. Het liefst zo min mogelijk schulden maken of het moet zijn om mooie projecten te realiseren, die na afronding meer inkomsten genereren. In de risicoparagraaf zijn de meest onzekere onderwerpen duidelijk verwoord. U merkt op dat de inflatie ten gevolge van de oorlog in Oekraïne niet in de cijfers is verwerkt. Inflatie kan gevolgen hebben voor het geld dat gereserveerd wordt voor onderhoud en investeringen in de openbare ruimte. Ook voor energiebudgetten. Als SGP zijn we het eens met het besluit om nu geen bedragen te noemen. Dat is simpelweg nu niet mogelijk. Alertheid blijft echter geboden! Wat niet specifiek benoemd wordt zijn de te verwachten kosten voor het verbeteren van het financieel vastgoed. Vanuit de werkgroep duurzaamheid is duidelijk geworden dat er geplust moet worden van label E naar C. Dat kost ook het nodige wat gereserveerd moet worden. Wij horen graag een reactie hierover van het college.  Het traject van stutten en verstevigen waarmee wij in 2021 van start gingen begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. De meeste vacatures zijn reeds ingevuld. De doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie wordt voortvarend aangepakt en daar is de SGP blij mee. Een robuustere organisatie waarin mensen in hun kracht gezet worden is belangrijk! Dit maakt de organisatie ook aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers;  heel divers werk en veel ontwikkelmogelijkheden. Belangrijk in deze schaarse markt. Dat komt de service aan onze inwoners zeker ten goede.

Ontwikkelingen gemeentefonds

Gelukkig geeft de meicirculaire 2022 een positiever beeld. Dat geeft ons alle reden tot dankbaarheid. Ik noem u namens de SGP een aantal zaken die ons inziens voortvarend voortgezet of in behandeling genomen moeten worden. Keken wij in de perspectiefnota tegen een zorgelijk jaar 2026 aan, de meicirculaire heeft dit in één klap veranderd. Uiteindelijk eindigen we zoals het er nu uitziet in 2026 ruim € 301.000,-- positief. Dat is heel wat anders als de negatieve cijfers in de perspectiefnota voordat de meicirculaire bekend werd. Het nieuwe verdeelstelsel pakt nog positiever uit dan wij durfden hopen en levert ons nog € 100.000,-- extra op. Ook de verkorting van het ingroeipad naar 3 jaar is gunstig voor onze begroting.

Ruimtelijke ordening, openbare ruimte, duurzaamheid en participatie

De SGP vindt het belangrijk dat het ondernemersklimaat wordt versterkt en het woonklimaat wordt verbeterd. Wij maken deel uit van de Drechtsteden. De regionale samenwerking Smart Delta Drechtsteden maakt ons sterker in de gezamenlijke woonopgave en energietransitie. De SGP is dan ook een voorstander van actief participeren binnen de regio. Het kan niemand ontgaan zijn dat er sprake is van een wooncrisis. Er moeten hoognodig woningen bij.

Dat kan ook door bijvoorbeeld transformatie van grote huizen naar meerdere kleine huizen of kantoorpanden naar appartementen. Er moet gebouwd of verbouwd gaan worden! Wij hebben gelukkig nog veel ontwikkellocaties. De SGP denkt daarbij aan binnenstedelijke vernieuwing zoals de Middenwetering en projecten langs de Buitendams, waarvan sommige al voortvarend ter hand worden genomen. Ook de verdere ontwikkeling van de Blauwe Zoom en ’t Oog actief aanpakken. Goede ontsluiting voor het verkeer, voldoende parkeerplaatsen enz. zijn voor ons van groot belang. Het is erg belangrijk  om bewoners te laten participeren in de inrichting van de nieuwe wijken. Daarbij denken we aan maatregelen rond veilig en duurzaam wonen. Klimaatadaptatie, maar ook uitvoering van zaken in het nieuwe groenbeleidsplan als beheer openbaar groen door bewoners en de mogelijkheid voor sociale moestuintjes. Bouwkosten worden steeds duurder. Toch moet het college alles in het werk stellen om te komen tot nieuwe woningen en realisatie van projecten. U heeft vast wel ons filmpje tijdens de verkiezingscampagne gezien, waarin we opriepen tot: bouwen, bouwen en bouwen! De SGP vindt daarbij dat er oog moet zijn voor een goede verhouding tussen koop- en huurwoningen. Ook moet er rekening gehouden worden met alle doelgroepen, zowel starters als koopwoningen van het duurdere segment. De SGP is een groot voorstander van een puntensysteem waarbij eigen bewoners voorrang ontvangen voor een koop- of huurwoning. De nood onder onze eigen jongeren is groot en dan kan het naar onze mening niet zo zijn dat onze eigen bewoners moeten wachten op bewoners van buiten ons dorp. Het is goed om hier alles aan te doen wat mogelijk is. Om te komen tot een duurzame samenleving is het nodig dat wij onze inwoners activeren en stimuleren. Ook de gemeente dient haar taak daarin waar te nemen. De klimaatomstandigheden in de wereld drukken ons daarbij met de neus op het belang van een andere manier van leven. Wij hebben daar als gemeente een voorbeeldfunctie in. Ook gelooft de SGP dat het terugdringen van de hoeveelheid restafval door de invoering van het DIFTAR systeem een goed voorbeeld is. Zo worden we ook als inwoners bewust van onze levensstijl en kunnen we samen het verschil maken ten gunste van ons milieu. Wijs onze inwoners op de app van Waardlanden. Daarin wordt duidelijk uitleg gegeven over welk afval waar thuishoort.

Omgevingswet

Ik heb het al gehad over participeren van inwoners bij de inrichting van een nieuwe wijk. De Omgevingswet die zoals het nu naar uitziet 1 januari 2023 ingevoerd zal gaan worden, vraagt ook voor bouwprojecten om een omgevingsvisie. Hier moeten wij voortvarend mee aan de slag. Hierin moeten wij bijvoorbeeld duidelijk maken hoe wij ons dorp zien. Wat de regels zijn om dat zo te houden. De SGP is een groot voorstander van het behoud van het dorpse karakter van onze gemeente. Welke voorzieningen heeft ons dorp nodig? Houden die voorzieningen rekening met de cultuur van ons dorp? Enz. Een groot deel van de inwoners van ons dorp hecht aan de zondag als dag van rust en ontspanning. De SGP is blij dat dit ook terug te vinden is in het coalitieprogramma voor de komende periode. Wij zijn ook dankbaar dat er in de afgelopen periode veel werk verzet is aan de begraafplaats aan de Spindermolen. De SGP is voorstander van betaalbare ruimte tot begraven van overleden geliefden.

Sociaal Domein

De kosten binnen het Sociaal Domein en dan met name binnen de Jeugdzorg en de WMO  rijzen sinds de decentralisaties de pan uit. Hopelijk ziet de rijksoverheid nu in dat gemeenten dringend meer geld nodig hebben. De meicirculaire geeft hierin al een positievere indruk al moeten we nog wel zien hoe blijvend dit is. De SGP staat dan ook van harte achter de doorontwikkeling van ons Sociaal Team. Beter tijdige aanpak in het voortraject dan dure zorgkosten omdat we er te laat bij waren. Wij moeten in de toekomst dan ook zeker keuzes maken die we het liefst  achterwege zouden laten. Laat duidelijk zijn de SGP wil er zijn voor de zwakkeren in ons dorp, maar we moeten wel voorzichtig zijn met onze uitgaven. De Dienst Gezondheid & Jeugd dient zich naar onze mening dan ook aan zijn afspraken de houden. De SGP is voorstander van zorg op maat. De gevraagde zorg moet bij de hulpvrager zijn identiteit passen. Ook het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor tegemoetkoming in energiekosten dient voortvarend te worden uitgekeerd door de Sociale Dienst Drechtsteden voor zover dit al niet is gedaan.

Tot slot

Voorzitter wij leven in een tijd waarin er erg veel gebeurt. De Covid19 pandemie is nog niet voorbij en we hebben ook te maken met een oorlog in Oekraïne, waarbij de leider van Rusland zijn ware gezicht heeft getoond. Dit alles heeft grote gevolgen ook voor onze samenleving. Brandstofprijzen als benzine en diesel reizen de pan uit en er dreigt misschien wel een groot gas tekort. Je vraagt je af waarom gebeuren nu al die dingen. Wat heeft het ons te zeggen.  Ik las thuis een stuk in de Bijbel dat gaat over het einde van deze wereldbedeling waarin wij leven! In Mattheus 24 vragen Jezus’ leerlingen Hem wanneer het einde van deze wereld zal zijn. Wat Jezus antwoord zal ik in eigen woorden weergeven. Die tijd kent de volgende voorboden: Volken en koninkrijken zullen tegen elkaar opstaan. Er zullen hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen zijn. De liefde van vele mensen zal  verkouden. Er staat nog veel meer in dit hoofdstuk. Wij roepen u als SGP in liefde op dit eens te lezen. Het zijn namelijk tekenen die voorafgaan aan Christus’ wederkomst op deze aarde. Dit staat in de Bijbel geschreven zodat wij er niet door worden overvallen! Voorzitter, de SGP wenst college en raadsleden wijsheid en de Zegen van God toe op het werk wat ons te doen staat in de komende tijd.

Ik dank u,

Arie van den Berg, fractievoorzitter SGP