29 juni 2023

Jaarstukken 2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023 zijn de jaarstukken 2022 besproken. Namens de SGP voerde raadslid Erik van den Bosch het woord. Hij bracht het volgende naar voren: 

Voorzitter,

Maandag 19 juni jl. is in de bijeenkomst van de audit commissie een toelichting gegeven op de jaarstukken van 2022. Opnieuw geven de jaarcijfers een positief beeld over het afgelopen jaar. Een resultaat van 1,2 miljoen euro waar we blij mee mogen zijn.

We zeggen de portefeuillehouder, die voor het eerst een vol jaar hieraan heeft mogen meewerken en alle betrokken ambtenaren dank voor de inspanningen die verricht zijn. Het geeft toch altijd weer spanning, wat zal het resultaat worden.

Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt, maar de vraagt blijft altijd welke ontwikkelingen gaan invloed hebben, Want veel aspecten zorgen voor onzekerheden, ook dit  jaar weer.  Wat te denken van de forse inflatie. Stijgende kosten op alle fronten. Op materiaal, indexeringen van arbeidskosten, maar ook rentestijgingen. Het bijzondere van de laatste jaren was dat we geld ontvingen op leningen die we afsloten, deze tijden zijn voorbij. Nu betalen we weer fors door hogere rentes.

Er zijn projecten doorgeschoven naar het nu lopende jaar, dat vinden we jammer, maar logisch gezien deze tijd met alle uitdagingen. Het college moet zich focussen op noodzakelijk projecten en zorgen voor fasering in projecten, zodat het ambtelijk apparaat dit aan kan. Kijken we naar de projecten die voorliggen dan is er hard gewerkt.

Personele tekorten is algemene zin is een punt van zorg, ook binnen het gemeentelijke apparaat hebben we daar veel last van. De SGP maakt zich wat dat betreft zorgen als het gaat om het groot aantal wisselingen bij het personeel. We zijn dan ook blij dat het college na het vertrek van de interim secretaris, de beslissing heeft genomen om op zoek te gaan naar een secretaris in vaste dienst. Een secretaris die een positieve bijdrage kan leveren aan het reilen en zeilen in de gemeente, belangrijk voor de stabiliteit.

Wat de inhoud van de jaarstukken betreft, opnieuw een positief resultaat. Het resultaat was opnieuw beter dan wat vooraf was begroot. Nu is en blijft 1,2 miljoen euro een hoop geld, maar inmiddels weten we dat het kan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Grote financiële vraagstukken en onzekerheden kunnen we de komende jaren verwachten.

Zoals de nieuwbouwplannen van de Ichtus en de Driemaster scholen.

De vele nieuwbouwprojecten en de daarmee verband houdende inrichtingen van de wegen, straten en pleinen.

Veel geld gaat er om binnen het sociaal Domein, hoe zal het gaan met de hulpaanvragen, kunnen we deze aan? Met name de module jeugdhulp. Belangrijk is dat onze inwoners de juiste zorg krijgen. Het afgelopen jaar was een voorzichtige kentering in de uitgaven het sociaal domein zichtbaar, hoofdzakelijk door minder en gerichte hulp. Zet deze ontwikkeling door of gaan de kosten weer stijgen? Het blijft een open einde regeling.

Een ander vraagstuk is de Marsbrug, we hebben met elkaar hierover een goed gesprek gehad. Komt er een nieuwe brug of … vult u zelf maar in. We zijn benieuwd in het najaar naar de exacte plannen.

Of wat dacht u van het huis van de gemeente? Welke ideeën komen er in de loop van de 2e helft van het jaar?  Wat de SGP betreft gaan we hier het gesprek over voeren. Wat willen we als raad en waar hebben we uit te kiezen!

Het zijn zomaar een aantal voorbeelden uit het groot aantal projecten. Maar ook de grote stijging van de loonkosten de hoge indexeringskosten op alle terreinen zijn zaken waar rekening mee gehouden moet worden.

2022 heeft ook in het teken gestaan van hulp aan onze medemens in nood, de opvang en hulp aan de Oekraïners. Het is goede zaak dat we deze mensen kunnen en mogen helpen. Het einde is wat dat betreft nog niet in zicht.

Een deel van de medewerkers is hier dagelijks mee bezig, wat een behoorlijke werkbelasting  en kosten met zich meebrengt. Dank voor allen die hier een bijdrage in hebben mogen leveren.