29 juni 2023

Perspectiefnota 2024 - 2027

Op donderdag 29 juni werd de perspectiefnota 2024 - 2027 behandeld, waarbij vooral werd ingezoomd op het lopende begrotingsjaar 2023. Namens de SGP voerde raadslid Henri van Bennekom het woord.

 De geactualiseerde jaarschijf van 2023 lag ter vaststelling voor. De gemeenteraad is gevraagd om de overige jaren vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen. De invloed van de meicirculaire wordt hierin meegenomen.

Volgens de PPN koersten we voor 2023 af op een bedrag van 1,2 miljoen negatief. Dit was “gelukkig” nog vóór de meicirculaire. Dankzij bijdragen vanuit het Rijk en dankzij enkele meevallers ziet het ernaar uit dat dit teruggebracht kan worden naar 560.000 nadelig.

 Het voelt toch een beetje als van 40 graden koorts teruggaan naar 39 graden koorts. De situatie is beter, maar je bent nog niet beter.

Er hoeven onzes inziens echter nog geen forse ingrepen gedaan te worden om deze 5 ton te bezuinigen. Daarvoor is het te vroeg en zou ook onnodig de rem erop zetten. De gemeente doet nog geen gekke dingen waar we op in moeten grijpen. Wel vragen we het college om de vinger aan de pols te blijven houden. 

We weten allemaal wat de grote kostenposten zijn. De jeugdzorg, WMO, de GR’en en personeelskosten (cao-effecten). Maar ook ICT. Daarnaast zijn er de investeringen voor de riolering, onderhoud aan de wegen, herinrichtingen, de lopende bouwprojecten, etc.

We kijken met belangstelling (zeg gezonde spanning) uit naar ontwikkelingen (o.a. compensaties energielasten?)gedurende de rest van dit jaar en naar de september- en evt. decembercirculaire. We hebben goede hoop en alle vertrouwen dat bij de najaarsnota het tekort weg zal zijn. Zo niet dan moeten we daar het debat voeren.

 Zoals bekend komt het kabinet met nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten. 2026 en 2027 zijn daardoor nog erg onzeker. 2026 is een 'ravijnjaar'. Veel gemeenten verwachten echter voor 2024 en 2025 nog een positief resultaat. Bij ons is dat ook het geval, als er al wordt gerekend met meevallers in de energielasten. We roepen het college echt op om, net als voor 2023, ook voor 2024 en 2025 te werken aan zwarte, positieve cijfers.

We hebben lokaal het coalitieakkoord. Tegelijkertijd zien we veel provinciale en landelijke druk op onze gemeente. Meerdere/extra taken worden lokaal neergelegd. Het is goed om steeds bewust te blijven wat onze lokale doelstellingen waren en zijn. Waar we financiële ruimte hebben moeten we denken aan onze inwoners. Maar zoals duidelijk gemaakt, is de financiële ruimte beperkt. Niet alles kan. Wat willen we/wat moet echt? Dit vraagt om keuzes maken en prioritering. We weten dat er mooie plannen liggen voor deze gemeente. Meerdere mogelijke toekomstige investeringen worden ook in PPN genoemd. O.a. Nieuwbouw Ichtus/Driemaster, Huis van de gemeente, doorontwikkeling sporthal de Wielewaal, buitenzwembad en tunnel ’t Oog. Gezien de pm (pro memorie) posten kan nog geen uitspraak gedaan worden over de bijbehorende kosten. Graag onderstreep ik daarom de oproep van mijn fractiegenoot Schouten van vorige week aan het college: leg de ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden ook maar aan de raad voor.

Denk aan keuzes over de toekomstige investeringen, maar ook over het vormgeven van het bestuur en ambtelijke organisatie van deze gemeente. Iedereen verdient een veilige, professionele werkplek. En duidelijke richting.

Als we het over perspectief hebben dan wil ik graag nog een slotopmerking maken. Wat werkelijk perspectief biedt, is dat Gods plan en trouw al voor eeuwig vastligt. En God houdt Zijn Woord. Een deel van het college, de raad en de inwoners van dit dorp ervaart het zo: Wat zich ook voordoet/al wisselen de tonelen, God blijft dezelfde en Hij bestuurt. Dat zet ons werk voor de gemeente ook in een ander perspectief.  Er worden plannen gemaakt - en dat is zeer belangrijk - maar het is met onze beperkte kennis van het hier en nu.

Ik wens onze inwoners een blijvend mooi dorp. En het college, onze ambtenaren en deze raad veel energie, enthousiasme, plezier en wijsheid bij het werk, ieder op zijn of haar eigen plaats. Voor het vervolg van 2023 en de komende jaren.